01402311 Biochemistry I

งดเรียนที่ห้องศูนย์เรียนรวม เรียนออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับ

 • Course Syllabus 2nd Semester 2020

 • เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 15-24 ธ.ค. 63 (อ.พุทธพร ส่องศรี)

 • PowerPoint: Carbohydrate Part I 2nd Semester 2020 (PDF Format)
 • PowerPoint: Carbohydrate Part I 2nd Semester 2020 (PPTX Format)
 • PowerPoint: Carbohydrate Part II 2nd Semester 2020 (PDF Format)
 • PowerPoint: Carbohydrate Part II 2nd Semester 2020 (PPTX Format)

 • คาร์โบไฮเดรต โดย อ.พุทธพร ส่องศรี ตอนที่ 1/4
  คาร์โบไฮเดรต โดย อ.พุทธพร ส่องศรี ตอนที่ 2/4
  คาร์โบไฮเดรต โดย อ.พุทธพร ส่องศรี ตอนที่ 3/4
  คาร์โบไฮเดรต โดย อ.พุทธพร ส่องศรี ตอนที่ 4/4
  รายการ ดูให้รู้ ตอน น้ำตาลสู้โรค หนึ่งเดียวในโลก ประกอบการเรียนเรื่อง คาร์โบไฮเดรต ของ อ.พุทธพร ส่องศรี  Textbooks สำหรับผู้ที่สนใจ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนกิจกรรมการเรียนการสอนแต่อย่างใด
  Harper's Illustrated Biochemistry 31th edition 2018
  Denniston - General, organic, and biochemistry 9th edition 2017
  Miesfeld - Biochemistry 1st edition 2017
  Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry 7th Edition 2017
  Voet's Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level, 5th Edition 2016
  Garrett and Grisham - Biochemistry 6th Edition 2016
  Stryer - Biochemistry 8th edition 2015
  Nelson & Cox - Lehninger Principles of Biochemistry 7th edition 2017
  Nelson & Cox - Lehninger Principles of Biochemistry 6th edition 2013
  Mathews - Biochemistry 4th Edition 2012
  Stryer - Biochemistry: a Short Course 2nd edition 2012
  Donald Voet, Judith G. Voet - Biochemistry 4th edition 2011