01402451-60 Human Biochemistry (ชีวเคมีโภชนาการ)

รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) วท.บ.(เคมี) และ วท.บ.(จุลขีววิทยา)
ที่ผ่านวิชา 01402313-60 Biochemistry II แล้ว

Updated 22 พ.ย. 2564
อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคนครับ

ปัจจุบัน ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ มีการขยายตัวอย่างมาก
บางรายประสบความสำเร็จมีผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลายรายการ
และมีการขยายธุรกิจ เปิดอบรมความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นรายได้อีกทางในการเสริมธุรกิจและขยายตลาด
ซึ่งความสำเร็จนี้ย่อมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางชีวเคมีในร่างกายของมนุษย์เป็นสำคัญ

นิสิต ซึ่งในอนาคตอาจมีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจลักษณะนี้หรือเป็นผู้บริโภค
ควรที่จะมีความรู้ในเรื่องชีวเคมีมนุษย์
เพื่อการรังสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์
หรือเพื่อการตัดสินใจที่จะเชื่อในคำโฆษณาของผลิตภัณฑ์หรือไม่

จึงขอแนะนำนิสิตผู้ที่มีความสนใจ
ลงเรียนวิชา 01402451 ชีวเคมีของมนุษย์ 3 หน่วยกิต
เวลาเรียนค่อยนัดกันอีกที เป็นการเรียนทางออนไลน์
สำหรับนิสิตที่สนใจติดต่อได้ที่ อ.ชัยวัฒน์ SC3-105,
E-mail : faascww@ku.ac.th ,โทร 089-4539565