01999213 Environment, Technology and Life

 

2nd Semester 2016

 

Course Syllabus session 700 | 701 | 702 | 890 |

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1-2
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3-5
Download Power Point อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download แนวข้อสอบ อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า
Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ส่วนของ อ.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษา จริยธรรมและกฎหมาย
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ และนโยบายของรัฐด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

[01999213] Environment, Technology & Life มีวีดิทัศน์ที่จะใช้สอบ Midterm 7 เรื่อง ดูซ้ำได้ที่นี่ครับ >>goo.gl/kO59sW
ประกาศคะแนน Midterm เต็ม 40 สูงสุด 34.5 ต่ำสุด 7 เฉลี่ย 20.5

เกณฑ์การตัดเกรด A ต้องได้ 70% ขึ้นไป, B+ 65-69, B 60-64


Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม อ.พุทธพร
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง Phytoremediation (อ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (อ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (อ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

ชีท อาจารย์ประภา โซ๊ะสลาม ซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารหน้าคณะศึกษาศาสตร์ฯ นะครับ
ชีท อาจารยศิรประภา เปรมเจริญ ซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารใต้ ศร.2 ตั้งแต่ 18 เม.ย. 60 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป


อ.วีระพันธุ์ 48 ข้อ
อ.พุทธพร 22 ข้อ
อ.ประภา 20 ข้อ
ผศ.ศิรประภา 15 ข้อ
ผศ.ชัยณรงค์ 15 ข้อ
เรื่อง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และวิดีทัศน์ มหันตภัยขยะไฮเทค ไม่ออกข้อสอบครับ
เนื้อหาที่สอบ ปรนัย 120 ข้อ
หลักการและความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
พิธีสารเกียวโต
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
การบำบัดกัมมันตรังสีโดยใช้พืช
สิ่งแวดล้อมศึกษา เลสาบเรา
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การเผาถ่านไม้โกงกาง
หลักเศรษฐศาสตร์กับการอนุรักษ์ ทำนาในตึก
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม ซากุระพันธุ์ใหม
่ การบำบัดน้ำเสีย
การกำจัดขยะ
คุณภาพชีวิต
ดัชนีสิ่งแวดล้อม
จปฐ
พื้นที่ชุ่มน้ำ
ป่าชายเลน
การปฏิวัติเขียว
การเก็บกักคาร์บอน
เกษตรอินทรีย์
การผลิตน้ำบริสุทธิ์