01999213 Environment, Technology and Life

 

2nd Semester 2018

 

Course Syllabus session 700 | 701 | 702 | 890 |

ประกาศคะแนน Midterm เต็ม 100 คะแนน สูงสุด 81 ต่ำสุด 23 เฉลี่ย 49.1 ได้เท่าไหร่ หารด้วย 2 คิดเป็นคะแนนเก็บ 40%

ประกาศคะแนน final เต็ม 150 คะแนน สูงสุด 123 ต่ำสุด 39 เฉลี่ย 75.5 ได้เท่าไหร่ หารด้วย 2 คิดเป็นคะแนนเก็บ 60%

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3-5 มิติสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ 1-2
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 4/4
วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 4/4
Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 4/4
Download Power Point อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Download Power Point บทที่ 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 4/4

แนวข้อสอบ อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

++ Final ++

Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ส่วนของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กฎหมายและหลักเศรษฐศาสตร์
วีดิทัศน์ 8 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง
วีดิทัศน์ 9 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม)
Download Power Point บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต(อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม)
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร) เรื่อง Alternative Foods
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร) เรื่อง ขยะพลาสติก
29 มี.ค.62 ชีท อาจารย์ศิรประภา เปรมเจริญ ซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารใต้ ศร.2 ครับ
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา ทานตะวัน ดูดสารพิษ (ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)

แบบฟอร์มสำหรับทำรายงานส่ง อ.ชัยวัฒน์

Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)
วีดิทัศน์ 10/1 BCG Model
วีดิทัศน์ 10/2 วิกฤติขยะอาหาร_ ความจริงที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก
วีดิทัศน์ 10/3 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง ธาตุหายาก (อ.พุทธพร ส่องศรี)
วีดิทัศน์ 11 โลกหลากมิติ ตอน แร่โลหะหายาก
Download Poster บทที่ 5 กรณีศึกษา อันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ ภาพที่ 1
Download Poster บทที่ 5 กรณีศึกษา อันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ ภาพที่ 2
วีดิทัศน์ 12 เปิดปม ตอน น้ำมันทอดซ้ำ