01999213 Environment, Technology and Life

 

1st Semester 2020

 

วิชา 01999213 ENVI หมดเวลาส่งคำตอบข้อสอบกลางภาคแล้ว

วิชา 01999213 ENVI สัปดาห์ 8-18 ก.ย. 63 ยังไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติม รอเรียนต่อสัปดาห์หน้า 21-25 ก.ย. 63 นะครับ

facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

Course Syllabus session 700 | 701 | 702 | 890 |


++ สัปดาห์ที่ 1 13-17 ก.ค. 63++
งดเรียน

++ สัปดาห์ที่ 2 20-24 ก.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.1 ==


 • วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี


 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.2 == • วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา  ++ สัปดาห์ที่ 3 29-31 ก.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)


 • == คลิปสอน Ep.3 ==

 • วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

  ++ สัปดาห์ที่ 4 3-7 ส.ค. 63++

 • == คลิปสอน Ep.4 == • วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)


 • == คลิปสอน Ep.5 == • วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 5 10-14 ส.ค. 63++

 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า
 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

 • == คลิปสอน Ep.6 == • วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
 • Download Power Point บทที่ 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • Download Power Point บทที่ 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

 • == คลิปสอน Ep.7 == • วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 6 17-21 ส.ค. 63++

 • สัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนแปลง เอาเนื้อหาที่ อ.พุทธพร ส่อนมาแทนส่วนของ อ.ชัยวัฒน์ และ ผศ.วีระพันธุ์ ก่อน เนื่องจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่านติดภารกิจครับ

 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย

 • == คลิปสอน Ep.8 == • วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง

 • == คลิปสอน Ep.9 == • วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง  ++ สัปดาห์ที่ 7 24-28 ส.ค. 63 ++

 • สัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนแปลง เอาเนื้อหาที่ อ.พุทธพร ส่อนมาแทนส่วนของ อ.ชัยวัฒน์ และ ผศ.วีระพันธุ์ ก่อน เนื่องจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่านติดภารกิจครับ

 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์

 • == คลิปสอน Ep.10 == • วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก

 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)

 • == คลิปสอน Ep.11 == • วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model
 • วีดิทัศน์ 11/2 Speed up Thailand "BCG พลิกเศรษฐกิจ สู่ความยั่งยืน" วันที่ 2 กันยายน 2562 ข่าวเที่ยง NBT2HD
 • วีดิทัศน์ 11/3 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
 • สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)  วิชา 01999213 ENVI สัปดาห์ 8-18 ก.ย. 63 ยังไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติม รอเรียนต่อสัปดาห์หน้า 21-25 ก.ย. 63 นะครับ