01999213 Environment, Technology and Life

 

2nd Semester 2020

 

Updated 23 มกราคม 2564
อ.พุทธพร ส่องศรี

Course Syllabus 2nd Semester 2020

ข้อสอบ Midterm !! ส่งภายใน 7 ก.พ. 64

facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

ประกาศ!! วิชา 01999213 Environment, Technology and Life สอบ Midterm และ Final แบบ Take Home Exam เท่านั้น ไม่มีสอบในตารางกลางของวิทยาเขตใด ๆ ทั้งสิ้นครับ ข้อสอบจะประกาศที่นี่ในวันที่ 23 ม.ค. 64 ครับ นิสิตไม่ต้องทำเรื่องขอสอบทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น

++ สัปดาห์ที่ 1 7-11 ธ.ค. 63++
งดเรียน

++ สัปดาห์ที่ 2 14-18 ธ.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.1 == (คลิปเก่าของภาคต้น 63 ให้นิสิตดูเป็นตัวอย่างก่อน จะนำคลิปใหม่ของเทอมนี้มาลงเร็ว ๆ นี้ครับ)


 • วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี


 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.2 == • วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา  -++ สัปดาห์ที่ 3 21-25 ธ.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)


 • == คลิปสอน Ep.3 == • วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

 • == คลิปสอน Ep.4 == • วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก


  - ++ สัปดาห์ที่ 4 28-30 ธ..ค. 63++

 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)


 • == คลิปสอน Ep.5 == • วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 5 4-8 ม.ค. 64 ++

 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

 • == คลิปสอน Ep.6 == • วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
 • Download Power Point บทที่ 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.7 == • วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 6 11-15 ม.ค. 64 ++

 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
 • == คลิปสอน Ep.8 == • วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง

 • == คลิปสอน Ep.9 == • วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง

  ประกาศ!! วิชา 01999213 Environment, Technology and Life สอบ Midterm และ Final แบบ Take Home Exam เท่านั้น ไม่มีสอบในตารางกลางของวิทยาเขตใด ๆ ทั้งสิ้นครับ ข้อสอบจะประกาศที่นี่ในวันที่ 23 ม.ค. 64 ครับ นิสิตไม่ต้องทำเรื่องขอสอบทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น


  ข้อสอบ Midterm !! ส่งภายใน 7 ก.พ. 64

  ++ สัปดาห์ที่ 7 18-22 ม.ค. 64 ++

  วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ รหัส Class code: 75s4gnj

  หรือคลิกลิงก์นี้ Classroom ของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์