01999213 Environment, Technology and Life

 

2nd Semester 2020

 

Updated 1 เมษายน พ.ศ. 2564
อ.พุทธพร ส่องศรี

Course Syllabus 2nd Semester 2020

facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิตประกาศคะแนน Midterm ในรูปเกรด ถ้านิสิตสอบ Final ได้คุณภาพเท่า Midterm ก็จะได้เกรดตามนี้นะครับ


++ สัปดาห์ที่ 1 7-11 ธ.ค. 63++
งดเรียน

++ สัปดาห์ที่ 2 14-18 ธ.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.1 == (คลิปเก่าของภาคต้น 63 ให้นิสิตดูเป็นตัวอย่างก่อน จะนำคลิปใหม่ของเทอมนี้มาลงเร็ว ๆ นี้ครับ)


 • วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี


 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.2 == • วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา  -++ สัปดาห์ที่ 3 21-25 ธ.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)


 • == คลิปสอน Ep.3 == • วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

 • == คลิปสอน Ep.4 == • วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก


  - ++ สัปดาห์ที่ 4 28-30 ธ..ค. 63++

 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)


 • == คลิปสอน Ep.5 == • วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 5 4-8 ม.ค. 64 ++

 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

 • == คลิปสอน Ep.6 == • วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
 • Download Power Point บทที่ 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • == คลิปสอน Ep.7 == • วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 6 11-15 ม.ค. 64 ++

 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
 • == คลิปสอน Ep.8 == • วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง

 • == คลิปสอน Ep.9 == • วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง  ++ ครึ่งหลัง สำหรับสอบ Final ++

  ++ สัปดาห์ที่ 7 18-22 ม.ค. 64 ++

  วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ รหัส Class code: 75s4gnj

  หรือคลิกลิงก์นี้ Classroom ของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์

  ++ สัปดาห์ที่ 9 1-5 ก.พ. 64 ++

 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์

 • == คลิปสอน Ep.10 == • วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก

  ++ สัปดาห์ที่ 10 8-11 ก.พ. 64 ++

 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)

 • == คลิปสอน Ep.11 == • วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model
 • วีดิทัศน์ 11/2 Speed up Thailand "BCG พลิกเศรษฐกิจ สู่ความยั่งยืน" วันที่ 2 กันยายน 2562 ข่าวเที่ยง NBT2HD
 • วีดิทัศน์ 11/3 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
 • สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)


  ++ สัปดาห์ที่ 11-12 วันที่ 15-25 ก.พ. 64 ++

  เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนโดย อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ
  รหัส Class code: m4pt63j


  หากมีปัญหา ข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อสอบถาม อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ โดยตรง ใน Classroom ได้เลยครับ

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ ช่วงที่ 1 มีมอบหมายงาน ส่งภายใน 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 (เนื้อหาของ อ.ชัยวัฒน์ ไม่มีสอบไฟนอล เอามาเก็บคะแนนส่วนนี้แทนครับ)

 • ฟอร์มรายงาน 01999213 ข้อ 1 ก

 • ฟอร์มรายงาน 01999213 ข้อ 1 ข

 • รายชื่อนิสิตลงทะเบียน 01999213 ภาคปลาย 63 เรียงตามเลขที่


 • ประกาศ เรื่องการส่งงานข้อ 1 ก และข้อ 1 ข ของ อ.ชัยวัฒน์

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษแบบฟอร์ม ให้ตรงตามที่ อ.ส่งมา ก่อนพิมพ์ส่ง

 • เลขกลุ่มรายงาน 01999213 หัวข้อ 1 ก

 • เลขกลุ่มรายงาน 01999213 หัวข้อ 1 ข

 • ฟอร์มรายงาน 01999213 ข้อ 1 ก ปลาย 63 (ปรับปรุง)

 • ฟอร์มรายงาน 01999213 ข้อ 1 ข ปลาย 63 (ปรับปรุง)


 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ ช่วงที่ 2

 • บท Script บรรยาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ ช่วงที่ 2

 • ประกาศ เรื่องการส่งงานข้อ 1 ก และข้อ 1 ข ของ อ.ชัยวัฒน์ (ปรับปรุง)

 • ประกาศ การตั้งชื่อไฟล์และการส่งงานสาหรับข้อ 2 ภาคปลาย 63 ของ อ.ชัยวัฒน์

 • ฟอร์มรายงาน 01999213 ข้อ 2 ปลาย 63


 • ประกาศ เลขกลุ่มรายงาน หัวข้อ 1 ก ของ อ.ชัยวัฒน์ 15 มี.ค. 64

 • ประกาศ เลขกลุ่มรายงาน หัวข้อ 1 ข ของ อ.ชัยวัฒน์ 15 มี.ค. 64

 • ประกาศ แจ้งให้ทราบ สำหรับงาน ข้อ 1 ก และ 1 ข ของ อ.ชัยวัฒน์ 15 มี.ค. 64


 • บท script บรรยาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ ช่วงที่ 3 วันที่ 27 มี.ค. 64

 • เอกสาร 1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 27 มี.ค. 64

 • เอกสาร 2 ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 64

 • ฟอร์มรายงาน 01999213 ข้อ 3 ปลาย 63 27 มี.ค. 64

 • ประกาศ การตั้งชื่อไฟล์และการส่งงานสาหรับข้อ 3 ภาคปลาย 63 ของ อ.ชัยวัฒน์ 27 มี.ค. 64
  ++ สัปดาห์ที่ 13-14 1-12 มี.ค. 64 ++

 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • คลิปสอนของ ผศ.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต


 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา น้ำดื่ม...คุณภาพและปัญหา
  ++ สัปดาห์ที่ 15-16 15-26 มี.ค. 64 ++

 • คลิปสอนของ ผศ.พริมา พิริยางกูร เรื่อง กรณีศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
 • คลิปสอนของ ผศ.ศิรประภา เปรมเจริญ เรื่อง กรณีศึกษา พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน


  ประกาศคะแนน Midterm ในรูปเกรด ถ้านิสิตสอบ Final ได้คุณภาพเท่า Midterm ก็จะได้เกรดตามนี้นะครับ