01999213 Environment, Technology and Life

 

1st Semester 2020

 

วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาของ รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ลงคลิปสอนเรียบร้อยแล้ว เลื่อนลงไปดูข้างล่างสุดนะครับ 19 ต.ค. 63

วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาของอาจารย์ ดร.ประภา โซ๊ะสลาม ลงคลิปสอนเรียบร้อยแล้ว เลื่อนลงไปดูข้างล่างสุดนะครับ

วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ รหัส Class code: 75s4gnj

หรือคลิกลิงก์นี้ Classroom ของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

Course Syllabus session 700 | 701 | 702 | 890 |


++ สัปดาห์ที่ 1 13-17 ก.ค. 63++
งดเรียน

++ สัปดาห์ที่ 2 20-24 ก.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.1 ==


 • วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี


 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม


 • == คลิปสอน Ep.2 == • วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา  ++ สัปดาห์ที่ 3 29-31 ก.ค. 63++
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 มิติสิ่งแวดล้อม และ ครั้งที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)


 • == คลิปสอน Ep.3 ==

 • วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4

  ++ สัปดาห์ที่ 4 3-7 ส.ค. 63++

 • == คลิปสอน Ep.4 == • วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
 • วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)
 • Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)


 • == คลิปสอน Ep.5 == • วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 5 10-14 ส.ค. 63++

 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า
 • Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

 • == คลิปสอน Ep.6 == • วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
 • Download Power Point บทที่ 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • Download Power Point บทที่ 2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

 • == คลิปสอน Ep.7 == • วีดิทัศน์ 7 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4


  ++ สัปดาห์ที่ 6 17-21 ส.ค. 63++

 • สัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนแปลง เอาเนื้อหาที่ อ.พุทธพร ส่อนมาแทนส่วนของ อ.ชัยวัฒน์ และ ผศ.วีระพันธุ์ ก่อน เนื่องจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่านติดภารกิจครับ

 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย

 • == คลิปสอน Ep.8 == • วีดิทัศน์ 8 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง

 • == คลิปสอน Ep.9 == • วีดิทัศน์ 9 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง  ++ ครึ่งหลัง สำหรับสอบ Final ++

  ++ สัปดาห์ที่ 7 24-28 ส.ค. 63 ++

 • สัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนแปลง เอาเนื้อหาที่ อ.พุทธพร ส่อนมาแทนส่วนของ อ.ชัยวัฒน์ และ ผศ.วีระพันธุ์ ก่อน เนื่องจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่านติดภารกิจครับ

 • Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์

 • == คลิปสอน Ep.10 == • วีดิทัศน์ 10 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก

 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)

 • == คลิปสอน Ep.11 == • วีดิทัศน์ 11/1 BCG Model
 • วีดิทัศน์ 11/2 Speed up Thailand "BCG พลิกเศรษฐกิจ สู่ความยั่งยืน" วันที่ 2 กันยายน 2562 ข่าวเที่ยง NBT2HD
 • วีดิทัศน์ 11/3 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
 • ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
 • สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)


  วิชา 01999213 ENVI เนื้อหาเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ให้นิสิตเข้าไปเรียนใน Classroom นะครับ รหัส Class code: 75s4gnj

  หรือคลิกลิงก์นี้ Classroom ของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์

  ++ สัปดาห์ที่ 13 5-9 ต.ค. 63 ++

 • คลิปสอนของ อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • คลิปสอนของ อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต


  ++ สัปดาห์ที่ 14 12-16 ต.ค. 63 ++ งดเรียน

  ++ สัปดาห์ที่ 15 19-22 ต.ค. 63 ++

 • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม • Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)

 • คลิปสอนของ รศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เรื่อง กรณีศึกษา น้ำดื่ม...คุณภาพและปัญหา