01999213 Environment, Technology and Life

 

2nd Semester 2019

 

ข้อสอบ Take Home Exam (หมดเวลาส่งแล้ว)
ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 23.00 น. ทางอีเมลเท่านั้น ที่ puttaporn.s@ku.th


Course Syllabus session 700 | 701 | 702 | 890 |

ชีท อาจารย์ศิรประภา เปรมเจริญ ซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์ฯ ครับ ตั้งแต่บ่ายวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. ถ้ามีชีทเก่าอยู่ ก็ใช้ได้ ไม่ต้องซื้อใหม่

ประกาศคะแนน Midterm เต็ม 100 คะแนน สูงสุด 77 ต่ำสุด 19 เฉลี่ย 41 ได้เท่าไหร่ หารด้วย 2 คิดเป็นคะแนนเก็บ 40% เหลือ Final อีก 60% ตัด A ที่ 50%

++ เนื้อหาสำหรับสอบ Midterm ++
++ สัปดาห์ที่ 2 16-20 ธ.ค. 62 ++
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา
++ สัปดาห์ที่ 3 23-27 ธ.ค. 62 ++
++ สัปดาห์ที่ 5 6-10 ม.ค. 63 ++
++ สัปดาห์ที่ 7 20-24 63 ++
Download Power Point กรณีศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร) เรื่อง Future Foods
Download Power Point กรณีศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร) เรื่อง ขยะพลาสติก
Download Power Point อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวข้อสอบ อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


++ เนื้อหาสำหรับสอบ Final ++
++ สัปดาห์ที่ 6 13-17 ม.ค. 63 ++
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ส่วนของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)
++ สัปดาห์ที่ 9 3-7 ก.พ. 63 ++
Download Power Point มิติสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกิจวัตรประจำวันของมนุษย์
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
++ สัปดาห์ที่ 10 10-14 ก.พ. 63 ++
วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
วีดิทัศน์ 5 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง
++ สัปดาห์ที่ 11 17-21 ก.พ. 63 ++
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม)
Download Power Point บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต(อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม)
++ สัปดาห์ที่ 12 24-28 ก.พ. 63 ++
วีดิทัศน์ 6 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา ทานตะวัน ดูดสารพิษ (ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)
++ สัปดาห์ที่ 13 2-6 มี.ค. 63 ++
ชีท อาจารย์ศิรประภา เปรมเจริญ ซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์ฯ ครับ ตั้งแต่บ่ายวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. ถ้ามีชีทเก่าอยู่ ก็ใช้ได้ ไม่ต้องซื้อใหม่
++ สัปดาห์ที่ 14 9-13 มี.ค. 63 ++
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)
++ สัปดาห์ที่ 15 16-20 มี.ค. 63 ++
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
วีดิทัศน์ 7 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)
วีดิทัศน์ 8/1 BCG Model
วีดิทัศน์ 8/2 Speed up Thailand "BCG พลิกเศรษฐกิจ สู่ความยั่งยืน" วันที่ 2 กันยายน 2562 ข่าวเที่ยง NBT2HD
วีดิทัศน์ 8/3 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561 (เอกสารประกอบ เผื่อสนใจครับ)
++ สัปดาห์ที่ 16 23-27 มี.ค. 63 ++
Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า
วีดิทัศน์ 9 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4
Download Power Point กรณีศึกษา เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 10 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4 |2/4 |3/4 |4/4