01999213 Environment, Technology and Life

 

1st Semester 2019

 

Course Syllabus session 700 | 701 | 702 | 890 |

ประกาศคะแนน Midterm เต็ม 100 คะแนน สูงสุด 85 ต่ำสุด 24 เฉลี่ย 50.9 ได้เท่าไหร่ หารด้วย 2 คิดเป็นคะแนนเก็บ 40%

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Envi Biochem KPS ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต


เฉพาะนิสิตที่สอบชนกับวิชาอื่น ให้มาสอบชดเชยตามกำหนดเวลาดังนี้

อ. 12 พ.ย. 09.00-11.00 น. LH2-301
พ. 13 พ.ย. 09.30-11.30 น. LH2-301
พฤ. 14 พ.ย. 13.00-15.00 น. LH2-303
ศ. 15 พ.ย. 17.30-19.30 น. LH3-304
จ. 18 พ.ย. 14.30-16.30 น. LH3-302
อ. 19 พ.ย. 11.00-13.00 น. LH2-302
พ. 20 พ.ย. 09.00-11.00 น. LH2-304
พฤ. 21 พ.ย. 14.30-16.30 น. LH3-301
โดยเมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ให้แจ้งกับ อ.พุทธพร ส่องศรี ว่าขอสอบชดเชยวิชา ENVI เพื่อรับข้อสอบ ก่อนไปนั่งทำข้อสอบครับ--> Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 นิยาม ความหมาย สมบัติของสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : สานรัก สืบตำนาน บ้านบางกะจะ จ.จันทบุรี
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 2 ทั่วถิ่นแดนไทย :ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3-4 มิติสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (1)
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 3 กบนอกกะลา : ท่องโลกน้ำอัดลม ตะลุยวัฒนธรรมซ่า ช่วงที่ 4/4
วีดิทัศน์ 4/1 ดูให้รู้ : เป็นมากกว่าขยะ
วีดิทัศน์ 4/2 สิ่งที่ผมสงสัยมานานเกี่ยวกับแก้วชานมไข่มุก
Download Power Point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 สิ่งแวดล้อมกับกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ (2)
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 5 กบนอกกะลา ปลายทางของก้อนทอง ช่วงที่ 4/4

Handout ของ อ.ชัยวัฒน์ วางที่ร้านถ่ายเอกสาร ศร. 2 ครับ
Download Power Point อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MindMap วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MindMap ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวข้อสอบ อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Download Power Point บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 6 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลือง ช่วงที่ 4/4

สรุปเนื้อหาสำคัญในวีดิทัศน์ทั้ง 6 เรื่อง สำหรับสอบ Midterm


++ Final ++

Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ส่วนของ ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาและกฎหมาย
วีดิทัศน์ 7 ที่นี่บ้านเรา...คีรีวง
วีดิทัศน์ 8 เรื่องเล็กเขย่าโลก: ครีมกันแดด พิษร้ายปะการัง
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
วีดิทัศน์ 9 ดูให้รู้: โตเกียว ทำนาในตึก
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สมุดปกขาวอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ.พุทธพร ส่องศรี)
วีดิทัศน์ 10/1 BCG Model
วีดิทัศน์ 10/2 Speed up Thailand "BCG พลิกเศรษฐกิจ สู่ความยั่งยืน" วันที่ 2 กันยายน 2562 ข่าวเที่ยง NBT2HD
วีดิทัศน์ 10/3 เรื่องเล็กเขย่าโลก: อาหารเหลือ...เขย่าโลก (ออกอากาศ 18 มิ.ย. 59)
ข่าว นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 16 เม.ย. 62 หน้า 2 สมุดปกขาวอุตฯชีวภาพ โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ
สมุดปกขาว BCG in Action พฤศจิกายน 2561
Download Power Point บทที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม)
Download Power Point บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต(อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม)
30 ก.ย. 62 ชีท อาจารย์ศิรประภา เปรมเจริญ ซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารใต้ ศร.2 ครับ ถ้ามีชีทเก่าอยู่ ก็ใช้ได้ ไม่ต้องซื้อใหม่
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา ทานตะวัน ดูดสารพิษ (ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์)

Download Power Point กรณีศึกษา เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
วีดิทัศน์ 11 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 1/4
วีดิทัศน์ 11 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 2/4
วีดิทัศน์ 11 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 3/4
วีดิทัศน์ 11 กบนอกกะลา ปะการังเทียม ช่วงที่ 4/4

แบบฟอร์มสำหรับทำรายงานส่ง อ.ชัยวัฒน์

Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง น้ำดื่ม คุณภาพและปัญหา (ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล)
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร) เรื่อง Future Foods
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร) เรื่อง ขยะพลาสติก
Download Power Point บทที่ 5 กรณีศึกษา เรื่อง ธาตุหายาก (อ.พุทธพร ส่องศรี)
วีดิทัศน์ 11 โลกหลากมิติ ตอน แร่โลหะหายาก