แนวข้อสอบกลางภาค วิชา 725311 ชีวเคมี I ประจำปีการศึกษา 2550

 

สอบกลางภาค คิดเป็นคะแนนเก็บ 45% ประกอบด้วย

-          บทนำ เซลล์ น้ำ คาร์โบไฮเดรต (อ.พุทธพร ส่องศรี) 22% (ปรนัย กขคง 33 ข้อ)

-          โปรตีน (อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์) 23%

เนื้อหาที่ออกข้อสอบในส่วนของ อ.พุทธพร

1.       เซลล์และออร์แกเนลล์ (โปรคาริโอต ยูคาริโอต)

2.       ประเภทของสารชีวโมเลกุล

3.       พันธะไฮโดรเจน

4.       การละลายน้ำของเกลือและน้ำตาล

5.       น้ำตาลโมโนแซคคาไรด์ : กลูโคส ฟรุกโตส กาแลกโตส

6.       น้ำตาลไดแซคคาไรด์ : มอลโตส แลกโตส ซูโครส

7.       น้ำตาลอัลโดส น้ำตาลคีโตส

8.       น้ำตาลไตรโอส เพนโตส เฮกโซส

9.       พันธะไกลโคซิดิก

10.    น้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์

11.    น้ำตาลรีดิวซ์

12.    เอพิเมอร์ อีแนนทิโอเมอร์ anomer diastereomer

13.    โพลีแซคคาไรด์ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส ไคติน วุ้น แมนแนน

14.    น้ำตาลแอลกอฮอล์ ซอบิตอล ไซลิตอล แมนนิตอล

15.    กรดน้ำตาล glucuronic acid, gluconic acid

16.    เปปติโดไกลแคน