สวัสดีครับ สำหรับนิสิตที่เข้ามาเรียนวิชาที่ อ.พุทธพร ส่องศรี สอน ในภาคปลาย 2564
ให้เข้าไปเรียนที่เว็บ http://biosciencekps.com นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.พุทธพร ส่องศรี
29 พ.ย. 64

คณาจารย์และบุคลากร

1. อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ ห้องพัก SC3-105
2. อ.พุทธพร ส่องศรี ห้องพัก SC3-106, SC2-313
3. ผศ.พริมา พิริยางกูร (หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี) ห้องพัก SC3-108
4. คุณวีรดา ธนพงศ์ธรรม (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) ห้องพัก SC3-106

สาขาวิชาชีวเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร์
อาคาร SC3 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E-mail: puttaporn.s@ku.ac.th
Facebook: พุทธพร ส่องศรี